Referat fra Lokalrådsmøde d. 2. september 2014

Fraværende: Jan

 

01: Pkt. 3a) Feature opdate af www.gadbjerg.dk  slettes  ellers godkendt.

                   Nyt ref. sendes ud.

 

02:      Grønt Forums orientering om et evt. linjeføring af midtjyske motorvej tages

           op på næste  møde.  Linkene til de tre mulige korridorer kigges på inden mødet.

           Fokuspunkter ”presse-ad-hoc” foreligger til næste møde.

 

03 a):  Esben kommer med et oplæg til opdatering af hjemmesiden. Statistik  viser ,

           at den samlede andel af besøg på hjemmesiden  via tablets og mobiler  er 40%.

           En overvældende stor andel af det samlede antal besøg.

 

     b):  P. Sepstrup  kontaktes ang. ny ansøgningsfrist for at søge nedrivningspuljen

           2014-15.

 

     c) 1: De Gamle Gartnere har trimmet græsskråningen ved Sejrshøj for at gøre

            Naturens dag-turen 14/9. nemmere. J. Dybvad er kontaktet for at  slå

            stien langs mosen.  Anna Lise kontakter Alex for at få stien ad ”tørvesporet”

            slået.

 

        2: AP pension/Henningsen Group inviterer med på gåtur for at se på muligheden

            af en aktivitetssti fra Tøsby Mosevej til Sejrsmosevej 12/9. Morten, Brian

            evt. Jan deltager.

        3: Der inviteres til borgermøde om Damhavestien i forbindelse med det ordi-

            nære lokalrådsmøde d. 7/10. Borgermødet varer fra 20.00 – 21.00.

            Anna Lise skriver invitation til beboere på Gammelgårdsvej + enkelte andre

            og taler med Jan om at lægge projektet på gadbjerg.dk inden mødet.

 

   d):    Henning kontakter Paw B. Larsen for at få tallene fra trafiktællingen.

           Trafikgruppens visionsplan afventer videre udvikling i afvikling af trafikken i

            Gadbjerg.

 

      e):  Intet.

 

04: Evt.:

      Jan meddeler, at der er arbejdsdag ved skolen 6/9.

      Klub Frivillig: Morten og Brian deltager fra Lokalrådet.

      Mie retter henvendelse til Idrætsfor. og Borgerforening med tilbud om en plads,

      Brian retter henvendelse til FDF/FPF.

”Boblere”:

Hvem

Hvad

Hvornår

Esben

Oplæg til omlægn. af hjemmeside

 

Næste møde

Anna Lise

Kontakt P. Sepstrup

76812275/21291782

pekse@vejle.dk

 

Inden næste møde

Morten, Brian, Jan

Møde m. Henningsen Group

 

12/9.

Anna Lise

Invitation til borgermøde

 

Snarest

Jan

Fremlæggelse af Damhavestien, samt ordstyrer

 

Borgermøde 7. okt.

Henning

Kontakt til Paw Bo Larsen

 

Snarest

Jan

Arb. skolen

 

6/9.

Morten, Brian

DGI-huset

 

10/9.

Anna Lise

Kontakt Alex

 

Snarest

 

Ref.: LC

Næste møde: 7. okt.

Brød udsættes til mødet 4. nov., hvor det er Esbens  tur.

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb