Vedtægter for Lokalrådet i Gadbjerg

§ 1:

Stk. 1: Det er Lokalrådets formål at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne. Endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.

Stk. 2: Lokalrådet har til formål at tage initiativ til landsbyudvikling inden for områder som bosætning, by forskønnelse, tiltrækning af erhverv, kultur og fritid mv.

Stk. 3: Lokalrådet har til formål at tage problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

Stk. 4: Lokalrådet har til formål, i den udstrækning det er muligt, at give områdets borgere en løbende orientering gennem medierne, en webside eller gennem beboerblade om rådets arbejde.

§ 2:

Stk. 1: Lokalrådet vælges på et borgermøde i marts måned hvert år.  Dette møde annonceres skriftligt med 3 ugers varsel. Eventuelle forslag skal være fremsendt inden 10 dage før mødets afholdelse. Endvidere skal der foreligge fast dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag

5. Valg af lokalråd og suppleanter + valg af stemmetællere

6. Valg af revisorer

7. Eventuelt

Stk. 2: Alle borgere der har tilknytning til lokalområdet Gadbjerg kan lade sig opstille på borgermødet, hvor de kan vælges. Borgere under 18 år kan vælges så længe der i bestyrelsen er et flertal er medlemmer over 18 år.

Kandidaterne kan kort redegøre for deres synspunkter vedrørende deres eventuelle arbejde i Lokalrådet.

§ 3:

Stk. 1: Lokalrådet består af 3 - 7 medlemmer. Der vælges ved almindeligt stemmeflertal. Der vælges samtidigt 2 suppleanter til Lokalrådet.

Stk. 2: Medlemmer kommer på valg efter nedenstående skema der viser antal medlemmer der skal vælges i henholdsvis lige og ulige år. Medlemmerne vælges for en 2-årig periode.

Samlet antal medlemmer

Ulige år

Lige år

3

1

2

4

2

2

5

2

3

6

3

3

7

3

4

Stk. 3: Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer på førstkommende møde og offentliggør herefter posterne.

Stk. 4: Lokalrådet tegnes af formanden og kassereren. Såfremt rådet har konstitueret sig med en bestyrelsesformand under 18 år, tegnes foreningen af næstformanden og kassereren. Rådet skal altid tegnes af to myndige personer.

§ 4:

Stk. 1: Det påhviler formanden at indkalde til lokalrådsmøde en måned efter valget. På dette møde fastlægges en mødeplan, som skal offentliggøres.

Forslag, der ønskes behandlet i Lokalrådet, skal være indkommet senest 8 dage før mødets afholdelse. Der føres beslutningsprotokol ved hvert møde.

Stk. 2: Alle afgørelser og beslutninger i Lokalrådet sker ved stemmeflertal, dog således at rådet kun er beslutningsdygtigt, når mindst 3/4 af dets medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed skal forslaget genoptages. Ved genoptagelse tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen.

§ 5:

Stk. 1: Lokalrådet er forpligtet til, i den udstrækning det er muligt, at give borgerne i området løbende orientering om dets arbejde. 

§ 6:

Stk. 1: Lokalrådets udgifter søges dækket på frivillig basis samt tilskud fra kommunen og regionen m.fl.

Stk. 2: Lokalrådet skal indkalde til mindst et årligt borgermøde i marts måned, hvor der gives en beretning om årets aktiviteter.

Kassereren er pligtig til, på dette møde, at give en oversigt over Lokalrådets økonomi. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret, altså fra den 1/1 til den 31/12.

§ 7:

Stk. 1: Lokalrådet har pligt til at indkalde til borgermøde, på skriftlig begæring fra mindst 20 borgere, senest en måned fra forslagets modtagelse. En sag kan henlægges til afgørelse på et borgermøde på begæring af mindst 2/3 lokalrådets bestyrelsesmedlemmer.

§ 8:

Stk. 1: Vedtægtsændringer skal foreligge til borgermødet i marts og vedtages med 3/4 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. 

§ 9:

Stk. 1: Lokalrådet kan opløse sig selv ved en forud varslet begæring fra mindst 3/4 medlemmer. Opløsningen skal ske på et borgermøde.

Stk. 2: Et borgermøde kan opløse Lokalrådet med 3/4 flertal af de fremmødte på 2 på hinanden følgende borgermøder. 

Stk. 3: Ved Lokalrådets opløsning træffers der på borgermødet beslutning om anvendelse af evt. opsparet formue.

 

Revideret og vedtaget på Borgermødet den 18. april 2017

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb