Referat for Gadbjerg Lokalråd

Dato:                                               3. januar 2017

Tilstede:                                         Hans Henrik, Morten, Esben, Brian og Mie samt Henning (inviteret ifm. punkt 4, Vejle Brand)

Afbud:                                            Mona, Lis og Hanne                                                                                                                                                                                                                                                         

Dagsorden:

1)      Godkendelse af referat fra sidste møde: godkendt

2)      Nyt fra fokusgrupper:

Presse-ad-hoc-gruppe:                                       
Møde med tænketanken på Margrethe, Thorkil arbejder med at opdatere profil Gadbjerg, evt. historie om den nye frisør.

Byforskønnelse/vedligehold:                          
Der er ønske om hundetoilet ved stationspladsen, det skal undersøges hvad det koster og tages op på næste møde.

Damhavenisserne er taget ned igen og lagt forsvarligt på plads.

Der er igen forsvundet et æbletræ og en frugtbusk langs med Damhave stien. De gamle gartnere undersøger, hvad det vil koste at udfylde de tomme huller og spørger på planteskolen om der kan gøres noget for at sikre at de ikke bliver stjålet igen.

Stier:                                                                           
Tøsby stien, der er kommet kr. 25.000 fra Den Jyske Sparekasses Fond, så der nu indsamlet kr. 75.000.

Der er, endnu engang, sendt en ansøgning til SE Vækstpulje, til støtte til belysning på stien.

Aftalen med fundraiseren er ikke tidsbegrænset og løber indtil den opsiges.

Damhavestien, tilskuddet fra Friluftsrådet er kommet og projektet er nu afsluttet.

Skal der holdes indvielse? Det kunne evt. være i forbindelse med Affaldsindsamling i april?

Trafik:                                                                         
Intet

Byudvikling:                                                             
Intet

 

3)      Nyt fra arbejdsgrupper:

Togstop:                                                                    
Møde i arbejdsgruppen 11/1, arbejdet med aktindsigt fortsætter.

Efter planen skulle der til foråret i Jelling komme et borgermøde hvor Bane Danmark er vært og vil fremvise deres linjeføringer.

Borgermøde:                                                           
Esben har samlet ideerne og Mie prøver at sammenskrive det yderligere, så det kan hænges op, som planche, hurtigst muligt.

Der skal laves handleplan for hvordan vi aktivere arbejds-grupperne, så vi kan få sat skub i ideerne, men uden at skræmme nogen væk, så de ikke har lyst til at deltage, det er jo altid dejlig at have idemagere J.

Cykelsti Gadbjerg – Bredsten:                         
Kommer der mere til senere.

Skolen er blevet spurgt om de arbejder med det, og der afventes svar.

 

4)      Diverse:

-          Fællesmøde for alle lokalråd i Vejle Kommune i Skibet, torsdag den 26. januar kl. 17.30 – 21.00: Hvert lokalråd skal komme med deres største succes, vi blev enige om at aflevere følgende:

Succes: at skabe ad-hoc grupper, som trækker i samme retning som Lokalrådet,

(eksempler: Profil Gadbjerg, markedsføring af Gadbjerg, nedrivning af Langgade 46, læge til byen, nye boliger i byen)

Erfaringer: Samarbejde, ildsjæle til opgaverne, stor arbejdsvillighed

Udfordringer: At holde hånd i hanke med ad-hoc, grupperne, at skaffe finansiering til projekter

Kontakt: Brian

 

-          Vejle Brand, støttemidler:

Henning har talt med et par forsikringsselskaber, som giver udtryk for at Gadbjerg er et attraktivt område.

Henning har herefter taget kontakt til Vejle Brand, omkring et noget for noget projekt.

Henning, Thorkild og Aage har været til en kop kaffe, hvilket var en positiv oplevelse.

På forhånd var Profil Gadbjerg sendt til Vejle Brand, så de kunne se mere omkring Gadbjerg og de ting der sker her.

Gitte Juhl fra Vejle Brand, står for deres noget for noget projekt og de vil give kr. 300 for at komme til et møde, hos en husstand i Gadbjerg, uden at der behøver at blive tegnet forsikringer.

Ydermere vil Claus Lomholdt Poulsen fra Vejle Brand undersøge om, de evt. vil kunne give 2-4% af deres portefølje i tilskud, det skal specificeres om det er den nuværende portefølje eller den der evt. kommer til?

Vejle Brand vil til at starte med at give et tilskud på kr. 5.000.

Planene er nu at aftalen underskrives af Lokalrådet.

Henning aftaler med Vejle Brand at de retter til og at Brian underskriver aftalen. Henning og Mie arbejder videre med kontakten til Gitte Juhl.

 

-          Nytårskur den 27/1 2017:

Vi blev enige om at Nytårskuren skal holdes den 27/1 2017, for ikke at komme frem til marts før end det er muligt pga. andre arrangementer og vinterferie. Der skal ryddes op på selve aftenen, da der er arrangement i hallen dagen efter.

Maden bestilles fra Filskov Kro, ligesom sidste år. Drikkevarer (øl, vand, vin, kaffe og the) bestilles ved Købmanden, med aftale om tilbagelevering, når vi kender antal deltagere.

Mie laver indbydelse og sender og Brian kontakter Filskov Kro.

 

-          Samarbejdsaftale 2017-2019:

Aftalen fornyes.

 

-          Tema aften om landsbyklynger, den 9. februar, tilmelding senest 31. januar:

Brian sender mail omkring, hvem der deltager.

 

-          Ansøgning, Den store idé, senest den 1. marts:

Sendes til Steffen og så ser vi om den evt. kan bruges, sammen med nogle af ideerne fra borgermødet. Jo flere der søger fra Gadbjerg, jo større chance må der da være for, at der falder noget af.

 

 

5)      Eventuelt:

Esben har deltaget i Tænketankens møde omkring branding. Esben tager kontakt til redaktørerne, for at få input til hvordan foreninger vil bruge gadbjerg.dk, hvordan skal nyheder og kalenderemner, vægtes i forhold til hinanden?

 

Punkter til næste dagsorden:

·         Affaldsindsamling 2017, den 2. april

·         Generalforsamling i marts

 

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb