Referat ekstraordinær generalforsamling i Gadbjerg Lokalråd

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens redegørelse
  3. Indkomne forslag
  4. Valg af lokalråd og suppleanter (herunder valg af stemmetællere)

 

Formanden bød velkommen.

 

Ad 1)

Valg af dirigent: Aage Bonde blev valgt og takkede herfor.

Ad 2)

Formandens redegørelse: Intet nyt siden den ordinære generalforsamling

Ad 3) Indkomne forslag:

Ændring af vedtægter: Ændringerne i vedtægterne blev gennemgået og godkendt.

Det skal evt. tilføjes til vedtægterne om hvem der bestemmer antallet i lokalrådet, er det lokalrådet eller borgermødet. Denne tilføjelse kan evt. tilføjes ved næstkommende ordinære borgermøde i marts 2018.

 

Ad 4)

Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Agnes Busk og Hildegard van Kemenade blev foreslået og valgt, således at lokalrådet består af 6 medlemmer.

Det er lokalrådets ønske at kunne supplere med yderligere 1 medlem, så lokalrådet kommer til at bestå af 7 medlemmer, hvilket blev godkendt.

Valg af suppleanter:

Der er ingen kandidater og der stilles spørgsmål ved om den fleksible vedtagelse i vedtægterne omkring antal gør at der skal vælges suppleanter. Her er det også lokalrådets ønske at kunne supplere med 2 kandidater gennem året, hvis der skulle være nogen der har interesse heri.

 

Aage takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til den afgående formand, som kunne takke af for i aften.

 

Herefter konstituerede det nye lokalråd sig på følgende måde:

Formand: Esben

Næstformand: Morten

Sekretær: Hildegard

Kassere: Mie

Hans Henrik og Agnes er menige medlemmer.

 

Evt.:

Aage Bonde refererede fra tænketankens møde med borgmesteren, en jurist og en ingeniør og Mette som er ansvarlig for grundsalg i kommunen.

Hegnet på Sejershaven kan der ikke gøres noget ved i det det ligger på egen grund og da det ligger i landzone.

Projektet blev præsenteret, hvilket kommunen ikke vist megen stor interesse i. Hvis nogen ønsker at købe grunde således, at der kun er en grund tilbage vil kommunen udstykke 4 grunde mere, men ikke hele området.

Juristen vil gennemlæse lokalplanen, som er lavet i det gamle Give kommune for om der er mulighed for at lægge flere grunde sammen og lave øvrige ændringer.

Kommunen er villige til at sælge en del af råjorden, hvis en lokal investor er villig til selv at byggemodne nogle grunde.

Der skal fra lokalrådet eller tænketanken udpeges en person, som har den daglige kontakt til kommunen.

Der blev talt om samarbejdet mellem tænketanken og lokalrådet og hvilke rammer det skal være i.

 

Møderne i lokalrådet er fastlagt til den 1. tirsdag i måneden fra kl. 19.00 – 21.00, første møde dog onsdag den 10/5 2017 herefter tirsdag den 6/6 2017.

Lokalrådet '17

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb