9. april konstituering

Referat fra Lokalrådsmøde tirsdag den 9. april 2013

Tilstede: Brian, Jacob, Bent, Anna Lise, Lis, Peter, Hanning, Jan, Marie, Ole og Hanne

Fraværende: Jens Ole

Punkt 1: Velkomst

Ole bød velkommen specielt til nyvalgte medlemmer og suppleanter.  Vi vil gerne i fremover invitere suppleanterne med til vore møder. Vi håber, at det på den måde er lettere for en suppleant at gå ind i bestyrelses arbejdet, men samtidig vil vi gerne opfordre til at suppleanterne deltager i de opgaver, som har deres interesse.  

 

Punkt 2: Konstituering:

Der var valg til forskellige poster:

Valg af formand - Ole blev valgt

Valg af næstformand – Jan blev valgt

Valg af sekretær – Hanne er valgt, med Jacob på sidelinjen til senere at overtage jobbet.

Valg af Kasserer – Brian er valgt

 

Punkt 3:  Fokusgrupper fremover og hvem er tovholdere:

Byudvikling: Jan og Ole fortalte hvad gruppen har haft fokus på specielt i.f.t. byggegrunde i byen.

Opgave: Der skal være en dialog med Vejle Kommune om bl.a. prisfastsættelsen af de nye grunde på Sejershaven.

Jan og Ole er fortsat i denne gruppe – Jan er Tovholder

 

Byforskønnelse: Marie og Hanne fortalte om status på gruppens arbejde, som også blev gennemgået på Borgermødet i marts. Der har i dag den 9. april været møde i Vejle Kommune, hvor vi fremlagde vores ønsker om ”Skønne Langgade” for Direktør og afdelingsledere i Vej og Park. Vi aftalte, at de kommer til Gadbjerg inden 1. maj, så ser vi sammen på vore ønsker, og får dem prioriteret.

Opgaver:  Vi skal have de 2 byporte op snarest - Vi skal have snakket med 3 grundejere ud til Langgade, og andre involverede i ”Skønne Langgade” - Vi skal have et møde med Kommunes folk inden 1. maj

Følgende er med i gruppen: Lis, Jacob, Annelise, Hanne og Marie og Bent ad hoc. - Hanne er tovholder i gruppen

 

Trafik: Peter og Bent fortalte hvad gruppen har haft fokus på.

Opgave: Kontakt tilVej og Park – hajtænderne ved Buen er slidt af – arbejde for Tog stop.

Henning og Brian er i gruppen – Henning er tovholder og Peter kan bruges ad hoc.

Profilering: Ole og Hanne fortalte om status for gruppens arbejde, hvilket har været nedprioriteret. Vi har kun fået gjort det der var mest nødvendigt.

Opgave: Tænke videre og nyt – snakke med Esben vedr. vedligehold af hjemmesiden.

Ole og Jacob er i i gruppen - Ole er tovholder

Hvis der er nogen, der har andre fokusområder, de ønsker vi skal arbejde med, diskuteres dette på møderne fremover.

 

Punkt 4:Nyt fra gl. formand Ole Lange

Den 20. april 2013 har Gadbjerg Lokalråd tilmeldt sig Forårsrengøring. Vi planlagde dagen, dem af os der har mulighed for at være med mødes i Sognehuset kl. 9.30.

Den 13. april deltager Jan og Ole i årsmøde med lokale netværk og Udvalget.

Den 18. april er der generalforsamling i LAG. Hanne er på valg, og opfordrer til at der kommer nogen og bakker op.

 

Punkt 5: Møder i 2013:

Vi er enige om, at vi så vidt det er muligt vil holde vore møder den første tirsdag i hver måned.

Følgende datoer i 2013 blev planlagt:

2. maj + 4. juni + 3. september + 1. oktober + 5. november + 3. december.

Møderne holdes i tidsrummet fra kl. 19 – 21.30.og holdes i Sognehuset.

Dagsorden udsendes af formanden gerne 1 uge inden mødet, derfor sendes ønsker til dagsorden inden 1 uge før mødet til formanden.

 

Punkt 6:  Eventuelt

Hanne laver ajourført adr. liste + kaffe/brød liste

Næste møde er den 2. maj 2013

AnnA Lise brød med kaffen.

Liste: Anna Lise – Jan – Lis – Henning – Hanne – Jacob – Brian – Jens Ole – Ole

 

Aftalte opgaver:

Hvad

Opgaven

Hvem

Årsmøde for lokale netværk

Den 13. april i Vingsted centret

Ole og Jan

Generalforsamling LAG

Den 18. april kl. 19.00 på Jelling Kro

Hanne og dem der kan

Forårsrengøring den 20. april fra kl. 9.30 - 13

Plakater + hjemmeside

Gadeopdeling

Bestille sandwich + købe øl og sodavand

Kuffert vægt

Gave

Hanne

Hanne

Bent

 

Marie + Hanne

Hanne

Kontakte Vej og Park

Vedr. hajtænder ved Buen

Henning og Brian

 

Kontakte Vejle Kommune

Vedr. byggegrunde på Sejershaven

 

Jan + Ole

Aftale møde med Vej og Park

Mødes i Gadbjerg – se på vore ønsker ”Skønne Langgade”

Hanne

Fokusgruppen Byforskønnelse

 

Byporte op

Mødes den 16. april kl. 18.30

I Sognehuset

Hurtigst muligt

Alle i fokusgruppen også Marie og Bent

Dem der kan – Bent, Marie og Hanne er tovholdere

Referent

Hanne

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb