2. maj

Referat fra Lokalrådsmøde torsdag den 2. maj 2013.

Tilstede:      Jakob, Brian, Anna Lise, Hanne, Ole og Lis.

Fraværende:  Jens Ole, Jan og Henning.

 

Punkt 1: Referat godkendt med følgende ændring:

               Ny referent – Lis med Jakob på sidelinien.  

                   

Punkt 2: Nyt fra formanden:                    

               Referat fra LAG sendes til alle. (Ole)

               Offentliggørelse af kommuneplanen på møde i Vingsted 17. juni.

               Mulighed for søgning af Real Dania projektmidler sendes til alle.   

                   

Punkt 3:  Landdistrikts-årsmøde i Vingsted:

                Ole berettede om flere spændende oplevelser på årsmødet:

                Om gensidig orientering om de forskellige lokalråds arbejde i årets

                løb, arbejdende stande med erfarings- og vidensdeling og om ”Mad-

                værket” -  Trekantområdets netværk for lokale mikroproducenter –

                der afholder MAD-skoler på Tirsbæk Gods   8. og 9. juni.

                (Mappe med skriftligt materiale fra mødet cirkulerer.).

 

Punkt 4:  Ren by-dag 20. april:

                Hanne fortalte om en god dag for 10 børn og 11 voksne + koordina-

                torer. Der samledes 127 kg skrald på 2 timer. Gadbjerg har i denne

                forbindelse ved lodtrækning vundet et bord-og bænksæt.

                Det foreslås, at det sættes op ved Sognehuset. Hanne taler med Me-

                nighedsrådet herom.

 

Punkt 5:  Byforskønnelse:

  • Byporte opstillet i den nordlige ende af byen. Idéer, til at holde området pænt, drøftet. Græsset skal holdes slået, forårsløg sættes. Byporten ved Tøsby Mosevej sættes op på et stykke kommualt jord. Tilladelse er givet under betingelse af, at den skal fjernes, hvis kommunen skal bruge jorden til andet. Projektet skal drøftes med grundejerforeningen, inden opsætning. Hanne taler med dem. Herefter meddeles en dato for opsætning af byporten.
  • 29. april var der besøg af folk fra Vej og Park, hvor først og fremmest planerne omkring skolen blev præsenteret.  De blev positivt  modtaget. Forskellige ting skal behandles nærmere i forvaltningen. Arbejdet på skråningen udenfor skolegården kan påbegyndes med særlig OBS på de store træers rødder.
  • Vej og Park ønsker at undersøge ejerforholdene for Svend   Sørensens hjørne ved Buen. Svend Sørensen er meget velvillig overfor Lokalrådets planer med hjørnet.                           
  • Arbejdet kan gå i gang på den lille parkeringsplads på Langgade, når Vej og Park har fået en plan over det påtænkte arbejde.
  • Der arbejdes videre med at lave parkeringsbåse overfor ”Downtown”. Der er tale om tidsbegrænset parkering.

 

 Punkt 6:  Tog-stop.

Vejle Byråds toggruppe arbejder med forskellige muligheder for togdrift mellem Vejle og Billund. Et af idéoplæggene arbejder med stop i Gadbjerg. Ole sender Brian og Henning materiale fra toggruppens arbejde.

Trafik i øvrigt:

Brians henvendelse vedr. manglende hajtænder i Buens sydlige ende har resulteret i opmaling flere steder i byen.

 

Næste møde: 4. juni i Sognehuset kl. 19.00-21.30.

Brød: Anna Lise. 

 

 

Datoer til kalenderen:

Hvad:

 

Hvor:

Hvornår:

 

Offentliggørelse af kommunalplanen.

 

Vingsted

 

17. juni

 

”MAD-værket”

 

 

Tirsbæk Gods

 

8.-9. juni

Referent: Lis

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb