15. januar

Referat fra Lokalrådsmøde den 15. januar 2013

 

Tilstede: Ole, Bent, Peter og Hanne

Afbud:    Jan og Marie                       

 

Punkt 1: Godkendelse af referat

Vi har ikke noget referat, derfor udskudt til næste møde.

 

Punkt 2: Nyt fra Formanden:

Vi har fået mulighed for at indgive et høringssvar om vores holdning til Flex taxa. En taxakørsel fra dør til dør i landdistrikterne hvor der ikke er offentlig transport muligheder. Vi er enige om, at støtte forslaget. Ole skriver og sender vort høringssvar.

Ole orienterede om status på Købmandssagen.

Ole har fået en henvendelse fra Peter Sepstrup. Peter ville gerne vide noget om, hvad og hvordan man i Gadbjerg har gjort og stadig gør noget for erhvervslivet. Ole snakker med borgere, der har været aktive i den forbindelse tidligere, og han koordinerer efterfølgende med Peter Sepstrup.

              

Punkt 3Generalforsamling:

I forhold til vedtægterne skal der være Borgermøde i marts måned. Vi besluttede at der skal indkaldes til Borgermøde de 20. marts kl. 19.00 i Gadbjerg Hallens Cafeteria. Dagsorden er som beskrevet i vedtægterne. 

Peter, Bent og Marie, overvejer til næste møde, om de ønsker at genopstille.  

Der skal laves opslag og flyers., som skal deles ud i uge 9. 

Hanne laver opslag, flyers og lægger det på hjemmesiden.  

Flyers uddeles til alle Gadbjerg Borgere af skoleeleverne – Ole sørger for dette. 

Vi er enige om at der efter generalforsamlingen skal komme en og holde et oplæg enten om ”hvordan vi holder ild i ildsjælene” eller en fra udvalget Landdistrikter og nærdemokrati som skal fortælle om Vejle Kommunes/udvalgets tanker og visioner for fremtiden. Ole undersøger nærmere.

 

Punkt 4: Orientering fra fokusgrupper:

Byforskønnelse:

Hanne fortalte: Der er sendt en ansøgning til Gadbjerg Gensidige Hjælpekasse om økonomisk støtte til anderledes by skilte. Vi afventer svar. 

De 10 hatte til byportene er nu færdige, og bliver afleveret i løbet af en uges tid. De bliver opbevaret i Oles hal indtil opsætningen.  

Der er søgt byggetilladelse til opsætning af 2 byporte, vi afventer svar fra Kommunen. 

Ministeriet for Fødevare og Erhverv rykker for vort svar på en mail om afslutningen på projektet, som der er søgt midler til. 

Hanne sender følgende svar: Da vi ikke har kunnet skaffe midler til at købe huset, har vi desværre været nød til at droppe dette projekt indtil videre. 

Hanne har den 4. december 2012 deltaget en temaaften om Foundraising.

 

Trafik:

Peter fortalte, at det nu er lykkedes at få Busrute 214 til igen at køre rundt om Buen. Der bliver snarest opsat busstopskilte.

SUPER godt at vores henvendelse gav resultat. Peter har fortalt det, til de borgere der deltog i mødet hvor ønsket fremkom.

Hanne skriver om det på hjemmesiden.

Der er ikke kommet svar på vor henvendelse vedr. det farlieg kryds. Bent rykker for det.

              

Punkt 5:  Underholdning til nytårskur:

Vi aftalte hvilket indslag Lokalrådet har med.

 

Punkt 6: Eventuelt:

Næste møde er tirsdag den 19. februar 2013 kl. 19 i Gadbjerg Sognehus (Peter undersøger om der er ledigt)

Jan har brød med til kaffen.

 

Aftaler

Høringssvar vedr. flex taxa

 

Hvad er gjort og gør borgerne i Gadbjerg  for at støtte erhvervslivet

Lave og sende vort høringssvar.

 

Snakke med relevante borgere – koordinere med Peter Sepstrup

Ole

 

 

Ole

Borgermøde den 20. marts 2013 kl. 19

Oplægsholder efter generalforsamling

 

Lave opslag, flyers, og lægge på hjemmesiden

 

Aftale med Gadbjerg Skole – uddele flyers i uge 9

 

Hænge opslag rundt i byen i uge 9

 

Aftale med Gadbjerg Hallens Cafeteria

Ole

 

 

Hanne

 

 

Ole

 

 

 

Peter

 

 

Marie

Projekt byforskønnelse

Rykke for svar på byggetilladelser

 

Svare på rykker på projekt Huskøb og renovering

 

Skitse på Skønne Langgade

Der rykkes

Bent

 

 

Hanne

 

 

Hanne

Trafik

Opslag på hjemmesiden om ændring af bus 214´s rute

 

Rykke for svar på brev om farligt kryds

Hanne

 

 

Bent

Profilering

Lægge dagsorden og referater på Gadbjerg.Dk

Hanne

 

Referent:

Hanne Christiansen

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb