Lokalrådsmøde d. 1. november 2016

Referat for Gadbjerg Lokalråd

Dato:                                   1. november 2016             

Tid:                                      19.15 -21.00

Sted:                                    Sognehuset

Brød:                                    Mona

Afbud:                                   Hanne   

                                                                                                                                                                                                                                          Dagsorden:

1)    Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

2)    Nyt fra fokusgrupper.

Presse-ad-hoc-gruppe:                                           Esben
intet nyt

Byforskønnelse/vedligehold:           Hans Henrik, Lis

-          Har været ude i de grønne områder, måske for sidste gang i år.

-          På Stationspladsen er derønske om at hegnet bliver strammet og at hækken bliver studset. Han       s Henrik tage fat i Hans Henrik går videre.

 

Stier:                                                  Morten, Mie, Lis

-          Der er givet mundtligt tilsagn om at råderetten over jorden ved Gadbjergvej er forlænget til marts 2018

-          Appetitvækker til hvad der sker ifht stier - skrives på Gadbjerg.dk - henvis til referaterne. (Mie laver en lille appetitvækker til at lægge på forsiden)

Trafik:                                                 Hans Henrik
- Claus wing Pedersen svar vedr. fortovsfliser og asfalt: Fliserne var så dårlige ud for Langgade 51, at det skønnes, de ikke kunne klare trafikken fra ”autoværksted”. Det blev vurderet, at det var bedst med asfaltfortov. Der undersøges endvidere, om der er råd til, at skiftes fliser fra Langgade 65 til Langgade 75.
Hans Henrik kontakter Søren Nellemann og Louise Nielsen for og se om de kan gøre noget ifht til forskønnelse af ”flise projektet”.

Byudvikling:                                                            Hans-Henrik

-           Gadbjergs digitale profil er ved at blive opdateret. Hvad skal med?
Vi vil gerne have ”Et kort over stierne i Gadbjerg” og ” en oversigt over overnatningsmulighederne i Gadbjerg og omegn”. (Lis ansvarlig)

-          Der er lavet aftale om ”Ny krostue på Margrethe”. Det bliver en forening og det er et krav at man er medlem for at kunne komme der. Der kan købes gæstekort til gæster udefra.

3)    Nyt fra arbejdsgrupper.

Togstop:                                                                           Esben, Hans Henrik

-          Intet nyt -

Borgermøde:                                     Mie, Hanne, Esben, Morten, Mona, Brian 

-          Step 1: Hanne, Mie, Esben arbejder videre med at samle ideerne for at kunne visualiseret og vise at vi er i gang. De hænges op ved købmand på roll up bannerne og på skolen

-          Step 2: der arbejdes videre med de større planer

Cykelsti Gadbjerg – Bredsten:         Mie, (Anders Pedersen, Bredsten)

-          Intet nyt

4)   

-          Fællesmøde med Bredsten og Skibet den 8. november kl. 19.00. Ansøgning om midler fra DGI og Realdania-projektet landsbyklynger
Afbud: Hans-Henrik og Lis, Mie?
Forventer at de sender dagorden ud.
Kage: Morten bager.
Kaffe: vi mødes 18:45

-          Tema aften ”Kunsten at være et lokalråd man kan regne med” 8. november kl. 18. – 21. med Peter Sepstrup og Mikkel Dragmose-Hansen
Ingen med

-          ULN: Tilskud til private til forskønnelse af facader ud til Langgade v/ Søren Nellemann og Louise Nielsen
Ca 10 kom. Louise var skuffet over fremmødet. Sendt ud til de udlejnings huse som er privatejet.
                                        

-          Støttefest til fordel for Tøsbystien
Torben Pedersen er informeret om, at der er udsættelse på jordstykket. Så han kan bare give den gas.
Planen er at det skal løbe af stablen i marts måned 2017.                     

-          Tænketanken, møde med Vejle Brand om støttemidler
 Henning Klausholm har sat et møde i stand med Vejle brand for at snakke med dem om mulighederne for sponsorpenge til gengæld for, at de får deres navn på.

 

5)      Eventuelt

-          Brian er blevet kontaktet af Olav lange Hansen fra Grønbjerg Langelund om muligheden for, at vi vil deltage i mødet nu på fredag. De vil gerne vide hvordan man får unge mennesker til, at skrive på den lokale hjemmesiden.

Esben kontakter Agnes om de må ringe til hende. Esben tager kontakt til Olav

-          Klynge er det noget for os møde d. 15. november

 

-          Vedr. emner fra borgermødet.
Tofthøj og Smidstrup havde mange ønsker til forandring i deres lokalsamfund. Vi vil gerne opfordre til, at personer fra Tofthøj, Smidstrup og opland opstiller til Lokalrådet.

 

-          Ansvarlig for Nøglerne og bukning af lokalerne -
Mona overtager ansvaret efter Lis

 

Næste møde:  6.december i Sognehuset kl. 18.00 – 19.00

 

Referat: Mona
Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb