Referat fra generalforsamling

den 23.3.2011 på Hotel Margrethe.

 

Generalforsamlingen kl. 19.30

 

Ud over 5 bestyrelsesmedlemmer var der 1 forbruger.

Marie og Anita fra Give vandværk deltog også.

Jens Ole Madsen bød velkommen og gik videre til dagsordenen.

 

ad 1 valg af dirigent:

 

På bestyrelsens vegne blev Mikkel Herman foreslået og valgt uden modkandidater.

Mikkel  konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

 

ad 2: Formandens beretning:

Jens Ole aflagde beretning – se særskilt bilag.

Jens Ole supplerede med en bemærkning om, at resultaterne af de lbn. vandprøver offentliggøres på internettet under www.gadbjerg.dk.

Der var spørgsmål til, hvad BAM er, hvortil Jens Ole svarede at det er reststoffet fra tidligere års sprøjtegifte, der hos os stammer fra kirkegården.

 

ad 3: Aflæggelse af regnskab:

Christen aflagde regnskab – se særskilt bilag, der blev udleveret til alle.

 

Beretning og regnskab blev herefter godkendt.

 

ad 4: Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag.

 

ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

5a

På valg var: Christen Christensen. Jens Karl Jensen og Ole Bjerremand.

Der blev foreslået genvalg til alle,

Der blev således genvalg til de 3.

 

5bSuppleant:

Hans Chr. Pedersen blev foreslået og genvalgt som suppleant.

 

ad 6 valg af kritisk revisor: a

Jytte Rosenmaj blev foreslået og genvalgt.

 

ad b:

Revisorsuppleant: Hans Chr. Pedersen blev foreslået og valgt.

 

ad c:

Bisborg Revision A/S blev genvalgt som registreret revisor.

 

ad 7: Eventuelt:

Mikkel afsluttede herefter generalforsamlingen, hvorefter Jens Ole takkede dirigenten for veludført arbejde.

 

Mødet sluttede kl. 20.20, hvorefter vandværket var vært v/smørrebrød og kaffe.

 

 

Ref.: Hans Th., 25.3.2011

 

Godkendt af dirigent:__________________________

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Margrethe Club Margrethe Club Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Crossfitness Meninghedsrådet Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Seniorklubben Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Gadbjerg Hallen Badminton FDF Gadbjerg Gymnastik Håndbold Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder
jyskweb