Generalforsamling kl. 19.30

 

 

 

Referat fra generalforsamling

den 16.3.2004 på Hotel Margrethe.

 

Jens Ole Madsen var fraværende.

Bestyrelsen holdt et kort formøde forinden generalforsamlingen, hvor formanden gennemgik sin beretning. Arne Thomsen deltog i mødet som bestyrelsens forslag til dirigent.

Der er problemer omkring godkendelse af den nye boring, idet Vejle Amt har ændret holdning til, i hvilken dybde vandet skal tages fra. Vi afventer en afklaring med amtet og brøndborer, inden vi foretager os yderligere.

 

Generalforsamlingen kl. 19.30

 

Ud over bestyrelsen deltog Inger Marie Krogh fra Give Vandværk samt 5 medlemmer.

 

Ejvind Madsen bød velkommen og gik videre til dagsordenen.

 

ad 1 valg af dirigent:

 

På bestyrelsens vegne blev Arne Thomsen foreslået og valgt uden modkandidater.

Arne konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

 

ad 2: Formandens beretning:

Ejvind aflagde beretning – se særskilt bilag.

Der var ingen spørgsmål til beretningen, der blev godkendt.

 

ad 3: Aflæggelse af regnskab:

Christen aflagde regnskab – se særskilt bilag, der blev udleveret til alle.

Ejvind svarende på spørgsmål omkring salg af Kuldbjerg Vandværk og annullering af samme pga. gammel utinglyst bilag omkring tilbageskødning til udstykningsejendommen.

 

ad 4: Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag.

 

ad 5: Valg af bestyrelsemedlemmer:

5a

Der blev foreslået genvalg til alle.Ejvind Madsen, Jens Ole Madsen og Hans Thomsen modtog genvalg.

Jørn Dragsbæk ønskede ikke genvalg og i stedet blev Lars Hansen foreslået og valgt.

5b

Suppleant:

Carl Mikkelsen blev foreslået og genvalgt som suppleant.

 

ad 6 valg af kritisk revisor: a

Jens Erik Christensen blev genvalgt som kritisk revisor.

ad b:

Som revisorsuppleant blev Hans Chr. Pedersen foreslået og nyvalgt uden modkandidater.

ad c:

Mogens Bisborg blev genvalgt som registreret revisor.

 

ad 7: Eventuelt:

På spørgsmål orienterede Ejvind om at vi forventer udgifter til etablering af nye vandledninger på såvel Refshavens nye udstykning som på udstykningen i Tøsby mosevej. Der ville også komme tilslutningsafgifter fra de samme områder, når der bliver solgt grunde.

 

Arne afsluttede herefter generalforsamlingen, hvorefter Ejvind takkede dirigenten for myndig og veludført arbejde.

Ejvind takkede Jørn Dragsbæk for den tid han havde taget en tørn i bestyrelsesarbejdet og bød samtidig Lars Hansen velkommen i bestyrelsen.

 

Mødet sluttede kl. 20.45, hvorefter vandværket var vært v/smørrebrød og kaffe.

 

 

Ref.: Hans Th., 19.3.2004

 

Godkendt af dirigent:

 

 

__________________________

 

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Margrethe Club Margrethe Club Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Crossfitness Meninghedsrådet Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Seniorklubben Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Gadbjerg Hallen Badminton FDF Gadbjerg Gymnastik Håndbold Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder
jyskweb