Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling

den 11.3.2008 på Hotel Margrethe.

Generalforsamlingen kl. 19.30

Ud over bestyrelsen deltog 3 medlemmer, samt Marie fra Give vandværk.

Ole Bjerremand var fraværende.

Ejvind Madsen bød velkommen og gik videre til dagsordenen.

ad 1 valg af dirigent:

På bestyrelsens vegne blev Jens Ole Madsen foreslået og valgt uden modkandidater.

Jens Ole konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

ad 2: Formandens beretning:

Ejvind aflagde beretning – se særskilt bilag.

Der var spørgsmål til vandkvaliteten på den nye boring i skoven, hvortil Ejvind svarende at vandet var OK, men skulle renses for jern m.v., hvorfor der skal etableres dobbelt filtrering for at vandet er klar til forbrugerne.

ad 3: Aflæggelse af regnskab:

Christen aflagde regnskab – se særskilt bilag, der blev udleveret til alle.

Der var spørgsmål til, hvorfor udgiften til reparation på Refshaven blev så dyr, hvortil der blev redegjort for forløbet med reparation over 3 dage.

Beretning og regnskab blev herefter godkendt.

ad 4: Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag.

ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

5a

På valg var: Hans Thomsen, Lars Hansen, Jens Ole Madsen og Ejvind Madsen

Der blev foreslået genvalg til alle. Ikke yderligere forslag.

5bSuppleant:

Erik Tang blev genvalgt som suppleant.

ad 6 valg af kritisk revisor: a

Jens Erik Christensen blev genvalgt som kritisk revisor.

ad b:

Som revisorsuppleant blev Hans Chr. Pedersen genvalgt.

ad c:

Revisionsfirmaet Mogens Bisborg A/S blev genvalgt som registreret revisor.

ad 7: Eventuelt:

Spørgsmål omkring forhold der kunne reducere vandspild, hvortil Hans Thomsen orienterede omkring sektionsopdeling af nettet og etablering af målere på de enkelte sektioner.

Jens Ole afsluttede herefter generalforsamlingen, hvorefter Ejvind takkede dirigenten for veludført arbejde.

Mødet sluttede kl. 20.15, hvorefter vandværket var vært v/smørrebrød og kaffe.

 

Ref.: Hans Th., 11.3.2008

Formandens beretning

Generalforsamling den 11. marts 2008.

 

Beretning for året 2007.

 

Værket:

Der har ikke i årets løb været de store problemer på værket, dette har kørt meget stabilt, der har været et udfald i årets løb, det var i oktober måned som skyldtes et relæ på den ene pumpe, der pumper vand ud til forbrugerne. Der er tillige udskiftet lejer på en pumpe.

Som nævnt på sidste års generalforsamling fik vi i marts måned 2007 installeret et anlæg til påfyldning af filtermasse, som skulle gøre det nemmere at påfylde filtermaterialet, samtidig fik vi det gamle filtermasse udskiftet, dette skulle give en reduktion af aggressiv kuldioxid, som vi i mange år har ligget lidt højt med, i juni måned fik vi udtaget prøver, som viste at der var en væsentlig reduktion af aggressiv kuldioxid, så i dag ligger vi langt under den anbefalede grænseværdi.

 

Boringer:

I maj måned fik vi skiftet pumpe i boring nr. 1 ( 1 stk. 20 m3 ), den gamle var helt tilstoppet.

Vi har fået undersøgt hvad der skal til for at bruge vandet fra boringen i skoven. Der skal installeres en ny filtertank på værket, da det kræver en dobbelt filtrering + en del ændringer på rør og ny styring til returskylning m.m. pris i alt ca. 210000,- hertil kommer en prøvepumpning i skoven i ca. 3 måneder + en ny boring og rørlægning fra skoven til værket.

 

Ledningsnettet:

På Skovkærvej er der udskiftet et stk. gammel ledning.

På Sejershaven installeret 2 stk. nye målebrønde, hvor den ene er taget i brug.

Vi har i årets løb haft brud på ledningen på Engvej, Gadbjergvej, Refshaven hvor der tillige blev installeret 2 stk. nye målebrønde og omlægning af rør og en ny målebrønd ved Gadbjerg Hallen.

 

 

 

Vandkvalitet:

Vi har juni måned, ud over de lovbefalede analyser året igennem, fået foretaget i alt 64 analyseresultater som omfattede alle 3 boringer og af vandet efter rensning som blev aftalt med kommunen i år 2006, alle resultater var under de fastsatte grænseværdier for vand af god drikkevandskvalitet, også de lovbefalede analyser har været under grænseværdierne.

Ud fra ovennævnte analyser af vand fra nuværende boringer, overvejer vi stadig om det er en god Ide, at skifte til vand fra boringen i skoven og sløjfe de gamle boringer.

 

Udpumpede vandmængder:

 I årets løb er der udpumpet 61896 m3 efter målerne hos forbrugerne, måleren på værket viser at der skulle have været brugt 70413 m3, en difference på 8517 m3 dette er et spild på 12,1 % mod sidste år på 7 %. Noget af spildet kan nok skyldes at aflæsningen i år var 14 dage før som svare til ca. 2200 m3, og der har været ved uheld på Sejershaven hvor der løb ca. 800 m3 ud. Så hvis vi regner med det, er spildet nede på ca. 5517 m3, som svare til et spild på ca. 8 %, men det er muligt vi stadig har nogle små brud på ledningsnettet.

 

Nye tilslutninger:

Vi har i årets løb fået 6 nye tilslutninger, så vi i alt 389 forbrugere.

 

Takstbladet:

Vi har besluttet uændrede takster for år 2008.

 

Nødforsyning:

Som omtalt på sidste års generalforsamling ville vi i årets løb undersøge mulighederne for evt. nødforsyning, vi har haft møde med Givskud vandværk de var interesserede i at vi sammen undersøgte alle muligheder for at kunne hjælpe hinanden, ved evt. nedbrud eller forurening m.m. dette arbejde vil nu fortsætte hen over sommeren.

 

 

 

Aflæsninger:

Der er stadig problemer med at få aflæsninger ind til tiden, i år manglede vi 22 aflæsninger, da fristen var slut, jeg vil gerne opfordre til, at så snart man modtager aflæsningskortet, at man får aflæst og kortet sendt af sted, får man det først lagt væk, kan man nemt glemme det.

 

Økonomi/Formue:

Som I kan se af regnskabet er vores Egenkapitalen vokset en hel del i år, årsagen skyldes især at vi har modtaget penge for ledningsnettet som er gjort færdig på Refshaven i år 2006, så det vil sige ved nye tilslutninger på Refshaven får vi ingen penge, der er udgifter til montering af vandmålere.

Formuens størrelse, hvad skal den være? vi mener i bestyrelsen den skal være af en størrelse, så vi kan betale evt. nye kildepladser m.m. og udforeusete regninger kontant.

 

Afslutning: 

Til sidst vil jeg gerne takke mine bestyrelses kollegaer for et godt samarbejde, ligeledes en tak til Marie fra Give vandværk for et godt samarbejde omkring regnskabet m.m. og ligeledes en tak til vore revisorer for et veludført arbejde, der skal også lyde en tak til vore håndværkere som altid står til rådighed når der er brug for det.

 

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Margrethe Club Margrethe Club Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Crossfitness Meninghedsrådet Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Seniorklubben Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Gadbjerg Hallen Badminton FDF Gadbjerg Gymnastik Håndbold Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder
jyskweb