Referat fra generalforsamling

den 25.3.2010 på Hotel Margrethe.

 

Generalforsamlingen kl. 19.30

 

Ud over bestyrelsen deltog 5 medlemmer, samt Marie fra Give vandværk.

Jens Ole Madsen bød velkommen og gik videre til dagsordenen.

 

ad 1 valg af dirigent:

 

På bestyrelsens vegne blev Mikkel Hermann foreslået og valgt uden modkandidater.

Mikkel Hermann konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

 

ad 2: Formandens beretning:

Jens Ole aflagde beretning – se særskilt bilag.

Jens Ole supplerede med en bemærkning om, at resultaterne af de lbn. vandprøver offentliggøres på internettet under www.gadbjerg.dk.

Speciel tag til Lars Hansen som har valgt at træde ud af bestyrelsen samt tak til Jens Erik Christensen der også har valgt at trække sig som revisor.

Der var spørgsmål omkring ændring af selskabsform, hvilket Jens Ole uddybede.

Der var spørgsmål omkring årsag til bruddet på Skovkærvej og Jens Ole svarende at det var et brud ved stophanen.

ad 3: Aflæggelse af regnskab:

Christen aflagde regnskab – se særskilt bilag, der blev udleveret til alle.

Der var spørgsmål til om der var et budget, men der er ikke lagt egentligt budget.

Beretning og regnskab blev herefter godkendt.

 

ad 4: Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag.

 

ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

5a

På valg var: Erik Tang, Hans Thomsen. Jens Ole Madsen og Lars Hansen.

Der blev foreslået genvalg til alle, men Lars Hansen ønskede ikke genvalg og i stedet blev foreslået Dennis Sørensen. Ikke yderligere forslag.

Der blev således genvalg til de 3 førstnævnte og Dennis Sørensen blev nyvalgt.

 

5bSuppleant:

Hans Chr. Pedersen blev foreslået og valgt som suppleant.

 

ad 6 valg af kritisk revisor: a

Jens Erik Christensen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Flemming Sølund foreslået og valgt.

 

ad b:

Revisorsuppleant: Lars Hansen blev foreslået og valgt.

 

ad c:

Bisborg Revision A/S blev genvalgt som registreret revisor.

 

ad 7: Eventuelt:

Jens Erik Christensen anmodede om, at de kritiske revisorer fik lidt mere tid til gennemgang af regnskabet, hvilket blev taget til efterretning.

 

Mikkel afsluttede herefter generalforsamlingen, hvorefter Jens Ole takkede dirigenten for veludført arbejde.

 

Mødet sluttede kl. 20.20, hvorefter vandværket var vært v/smørrebrød og kaffe.

 

 

Ref.: Hans Th., 25.3.2010

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Margrethe Club Margrethe Club Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Crossfitness Meninghedsrådet Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Seniorklubben Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Gadbjerg Hallen Badminton FDF Gadbjerg Gymnastik Håndbold Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder
jyskweb