Formandens beretning

Referat fra generalforsamling

Generalforsamling 20.3.2007 

 

Ud over bestyrelsen deltog 6 medlemmer.

 

Ejvind Madsen bød velkommen og gik videre til dagsordenen.

 

ad 1 valg af dirigent:

 

På bestyrelsens vegne blev Jens Ole Madsen foreslået og valgt uden modkandidater.

Jens Ole konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

 

ad 2: Formandens beretning:

Ejvind aflagde beretning – se særskilt bilag.

 

ad 3: Aflæggelse af regnskab:

Christen aflagde regnskab – se særskilt bilag, der blev udleveret til alle.

På spørgsmål omkring fordeling af formue v/evt. sammenlægning svarende Ejvind, at formuen tilhører forbrugerne og vil i sådant et tilfælde blive fordelt jf. regler i vedtægterne.

Der var flere spørgsmål omkring drift herunder styring, og bestyrelsen oplyste, at der bliver arbejdet på en langsigtet planlægning.

Beretning og regnskab blev herefter godkendt.

 

ad 4: Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag.

 

ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

5a

På valg var: Christen Christensen, Ole Bjerremand og Jens Karl Jensen

Der blev foreslået genvalg til alle. Ikke yderligere forslag.

 

5bSuppleant:

Erik Tang blev genvalgt som suppleant.

 

ad 6 valg af kritisk revisor: a

Jytte Rosenmaj blev genvalgt som kritisk revisor.

 

ad b:

Som revisorsuppleant blev Hans Chr. Pedersen genvalgt.

 

ad c:

Revisionsfirmaet Mogens Bisborg A/S blev genvalgt som registreret revisor.

 

ad 7: Eventuelt:

Der var spørgsmål til opsætning af bimåler, hvortil der blev svaret, at den enkelte forbrugere selv må bekoste og opsætte sådanne, idet disse er vandværket uvedkommende.

 

Jens Ole afsluttede herefter generalforsamlingen, hvorefter Ejvind takkede dirigenten for veludført arbejde.

 

Mødet sluttede kl. 20.30, hvorefter vandværket var vært v/smørrebrød og kaffe.

 

 

Ref.: Hans Th., 20.3.2007

 

Godkendt af dirigent:__________________________

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Margrethe Club Margrethe Club Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Crossfitness Meninghedsrådet Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Seniorklubben Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Gadbjerg Hallen Badminton FDF Gadbjerg Gymnastik Håndbold Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder
jyskweb