Generalforsamlingen kl. 19.30

Ud over bestyrelsen deltog Inger Marie Krogh fra Give Vandværk samt 5 medlemmer.

Ejvind Madsen bød velkommen og gik videre til dagsordenen.

ad 1 valg af dirigent:

På bestyrelsens vegne blev Jens Ole Madsen foreslået og valgt uden modkandidater.

Jens Ole konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

ad 2: Formandens beretning:

Ejvind aflagde beretning – se særskilt bilag.

ad 3: Aflæggelse af regnskab:

Christen aflagde regnskab – se særskilt bilag, der blev udleveret til alle.

Der var spørgsmål til, hvad årsagen var til det mindre vandspil, der blev besvaret med at et større brud i Langgade var blevet lavet, hvilket var den væsentligste årsag.

Beretning og regnskab blev herefter godkendt.

ad 4: Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag.

ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

5a

Der blev foreslået genvalg til alle. Ikke yderligere forslag.

Ejvind Madsen, Jens Ole Madsen, Lars Hansen og Hans Thomsen modtog genvalg.

5b

Suppleant:

Erik Tang blev foreslået og valgt som suppleant.

ad 6 valg af kritisk revisor:

ad a:

Jens Erik Christensen blev genvalgt som kritisk revisor.

ad b:

Som revisorsuppleant blev Hans Chr. Pedersen genvalgt.

ad c:

Revisionsfirmaet Mogens Bisborg A/S blev genvalgt som registreret revisor.

ad 7: Eventuelt:

Jørn Dragsbæk havde taget nogle billeder fra forskellige opgravninger/brud, der blev overgivet til opbevaring på værket.

Inge Marie orienterede om, at man udskiftede regnskabsprogram i Give og at vores også blev omlagt til nyt system, men at det i øvrigt ikke betød nogen ændring i den indgående samarbejdsaftale.

Jens Ole afsluttede herefter generalforsamlingen, hvorefter Ejvind takkede dirigenten for veludført arbejde.

 

Mødet sluttede kl. 20.30, hvorefter vandværket var vært v/smørrebrød og kaffe.

 

Ref.: Hans Th., 15.3.2006

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Margrethe Club Margrethe Club Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Crossfitness Meninghedsrådet Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Seniorklubben Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Gadbjerg Hallen Badminton FDF Gadbjerg Gymnastik Håndbold Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder
jyskweb