Referat 2009

 

 

 

Referat fra generalforsamling

den 18.3.2009 på Hotel Margrethe.

 

Generalforsamlingen kl. 19.30

 

Ud over bestyrelsen deltog 4 medlemmer, samt Marie fra Give vandværk.

Jens Ole Madsen bød velkommen og startede med 1 minuts stilhed, hvor vi mindedes vor afdøde formand Ejvind Madsen og gik videre til dagsordenen.

 

ad 1 valg af dirigent:

 

På bestyrelsens vegne blev Mikkel Hermann foreslået og valgt uden modkandidater.

Mikkel Hermann konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

 

ad 2: Formandens beretning:

Jens Ole aflagde beretning – se særskilt bilag.

 

 

ad 3: Aflæggelse af regnskab:

Christen aflagde regnskab – se særskilt bilag, der blev udleveret til alle.

 

Beretning og regnskab blev herefter godkendt.

 

ad 4: Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag.

 

ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

5a

På valg var: Christen Christensen, Ole Bjerremand, Jens Karl Jensen.

Der blev foreslået genvalg til alle. Ikke yderligere forslag.

 

5bSuppleant:

Mikkel Hermann blev foreslået og valgt som suppleant.

 

ad 6 valg af kritisk revisor: a

Jytte Rosenmaj blev genvalgt som kritisk revisor.

 

ad b:

Som revisorsuppleant blev Hans Chr. Pedersen genvalgt.

 

ad c:

Bisborg Revision A/S blev genvalgt som registreret revisor.

 

ad 7: Eventuelt:

 

Der var spørgsmål omkring fjernaflæsning, hvortil Hans Th. svarende at man arbejder på en løsning sammen med sektionsopdelingen, så man på et senere tidspunkt kan overgå til fjernaflæsning.

Mikkel afsluttede herefter generalforsamlingen, hvorefter Jens Ole takkede dirigenten for veludført arbejde.

 

Mødet sluttede kl. 20.20, hvorefter vandværket var vært v/smørrebrød og kaffe.

 

 

Ref.: Hans Th., 18.3.2009

 

Godkendt af dirigent:__________________________

formandens beretning

 

Beretning for året 2008.

Sted: Hotel Margrethe, Gadbjerg.

 

Bestyrelsen:

 

På Bestyrelsesmødet 28-05-2008 var konstitueringen uændret med Ejvind Madsen som formand, hvilket senere viste sig, at blive hans sidste møde i Vandværket.

 

Som vi alle ved, blev Ejvind syg hen over sommeren og mødet i august blev aflyst. Der blev senere indkaldt til et møde d. 17-12, men også her måtte Ejvind melde afbud.

 

Ejvind døde d. 6. februar.

 

Ejvinds sygdom medførte et lavere aktivitetsniveau i bestyrelsen, men vandværket blev passet på bedste vis af Ejvind og Anne Marie indtil ugen før hans død.

 

Værket:

 

Der har i årets løb ikke været store problemer på værket, - det har kørt meget stabilt. Der er skiftet en kontraventil i rentvands tanken, ydermere er alarmen blevet repareret.  

 

Boringer:

Det blev på bestyrelsesmødet d. 28-05-2008 besluttet at undersøge, hvad en prøveboring i skoven ville koste.

 

Kemic kom med en pris på 42.500 kr. for etablering + 3.700 kr. for pumpe pr. uge, hvilket vil sige 90 – 100.000 kr. På mødet d. 17. dec. Blev vi enige om at søge statsskoven og Vejle Kommune om tilladelse til prøvepumpningen.

 

Ledningsnettet:

 

Kortmaterialet er blevet opdateret hos Thvilum d. 17-03-2009.

 

Der har været et større brud i Tofthøj d. 21-04-2008, samt en del mindre reparationer, hvilke alle fremgår af regnskabet.

 

Forsøg på at få ledningsnettet sektionsopdelt, for hurtigere at kunne spore lækager er mislykket med Brdr. Dahl, men vi forsøger i stedet med Brunata Skovgaard.

 

Vandkvalitet:

Der er i årets løb udtaget vand prøver 5 gange, - alle overholder grænseværdierne.

 

Udpumpede vandmængder:

Der er i årets løb udpumpet 66991 m3 vand. Hos forbrugerne er der målt 62104 m3, hvilket svarer til spild på 4887 m3 – svarende til et spild på 7,2 % imod 12,1 % i 2007.

 

Nye tilslutninger:

 

Den eneste nye tilslutning i 2008 er det nye sognehus.

 

Takstblad:

 

Uændret

 

Nødforsyning:

 

Forsøg på at få etableret nødforsyningsaftale med Givskud Vandværk er på stand by, da de ikke har svaret på gentagne henvendelser.

 

Forbrugeraflæsninger:

 

Der er stadig problemer med at få alle til at aflæse rettidigt.

 

Afslutning:

 

Til slut vil jeg takke alle i bestyrelsen for et godt samarbejde. Også tak til Marie fra Give Vandværk for et godt samarbejde om regnskabet, samt tak til revisorerne for veludført arbejde. Vore håndværkere skal også have tak for at stå til rådighed, når der er brug for det. 

 

 

 

Skal vi ikke rejse os, for sammen at mindes Ejvind Madsen.

 

”Æret være Ejvinds minde”: ………………………………………TAK!

 

 

 

 

 

Gadbjerg. d. 18-03-2009

 

 

Jens Ole Madsen

 

 

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Margrethe Club Margrethe Club Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Crossfitness Meninghedsrådet Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Seniorklubben Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Gadbjerg Hallen Badminton FDF Gadbjerg Gymnastik Håndbold Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder
jyskweb