Generalforsamling kl. 19.30

 

 

Referat fra generalforsamling

den 15.3.2005, kl. 19.30 på Hotel Margrethe

 

Ud over bestyrelsen deltog Inger Marie Krogh fra Give Vandværk samt 5 medlemmer.

 

Ejvind Madsen bød velkommen og gik videre til dagsordenen.

 

ad 1 valg af dirigent:

 

På bestyrelsens vegne blev Arne Thomsen foreslået og valgt uden modkandidater.

Arne konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

 

ad 2: Formandens beretning:

Ejvind aflagde beretning – se særskilt bilag.

Der var spørgsmål til prisen på prøvepumpning, hvortil Ejvind oplyste, at vi forventede en udgift på ca. 50 -60.000 pr. boring.

Der var spørgsmål til årsagen til bruddet på Allévej, Ejvind svarende at det var på grund af gammel tæret jernrør.

Beretningen blev herefter godkendt.

 

ad 3: Aflæggelse af regnskab:

Christen aflagde regnskab – se særskilt bilag, der blev udleveret til alle.

Ingen spørgsmål til regnskab, der herefter blev godkendt.

 

ad 4: Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag.

 

ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

5a

Der blev foreslået genvalg til alle. Ikke yderligere forslag.

Christen Christensen, Ole Bjerremand og Jens Karl Jensen modtog genvalg.

5b

Suppleant:

Carl Mikkelsen blev foreslået og genvalgt som suppleant.

 

ad 6 valg af kritisk revisor: a

Jytte Rosenmaj blev genvalgt som kritisk revisor.

ad b:

Som revisorsuppleant blev Hans Chr. Pedersen genvalgt.

ad c:

Revisionsfirmaet Mogens Bisborg A/S blev genvalgt som registreret revisor.

 

ad 7: Eventuelt:

Der var ingen kommentarer under dette punkt.

Arne afsluttede herefter generalforsamlingen, hvorefter Ejvind takkede dirigenten for myndig og veludført arbejde.

 

Mødet sluttede kl. 20.40, hvorefter vandværket var vært v/smørrebrød og kaffe.

 

 

Ref.: Hans Th., 16.3.2005

 

Godkendt af dirigent:__________________________

 

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Margrethe Club Margrethe Club Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Crossfitness Meninghedsrådet Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Seniorklubben Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Gadbjerg Hallen Badminton FDF Gadbjerg Gymnastik Håndbold Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder
jyskweb