Vedtægter for Gadbjerg Borgerforening

§ 1

Stk. 1: Foreningens navn er Gadbjerg Borgerforening, foreningen fungerer som sognets Lokalråd.  Det er foreningens formål, at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne. Endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning at lokale opgaver.

Stk. 2:  Foreningen har til formål, at tage initiativ til landsbyudvikling indenfor områder som bosætning, by forskønnelse, tiltrækning af erhverv, kultur og fritid mv., samt skabe sammenhold mellem borgere i sognet, give dem anledning til at mødes ved gode foredrag, underholdning, selskabelige lejligheder og andre sammenkomster.

Stk. 3:  Foreningen har til formål at tage problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

Stk. 4:  Foreningen har til formål, i den udstrækning det er muligt, at orientere sognets beboere om foreningens arbejde.

 

§ 2

Stk. 1:  Foreningen holder hvert år i marts måned, et borgermøde/generalforsamling, dette annonceres skriftlig med 14 dages varsel. Et forslag skal være foreningen i hænde senest 8 dage for mødets afholdelse.

Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af råd og suppleanter + valg af stemmetællere
  6. Valg af revisorer
  7. Eventuel

Stk. 2:  Alle borgere der har tilknytning til lokalområdet Gadbjerg, kan lade sig opstille på mødet, hvor de kan vælges. Valget er gældende for 2 år.

 

§ 3

Stk. 1:  Foreningen består af 5-7 medlemmer, der vælges ved almindelig stemmeflertal. Der vælges samtidig 2 suppleanter.

Stk. 2:  Foreningen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer på førstkommende møde og offentliggør herefter posterne. 

Stk. 3:  Foreningen tegnes af formanden og kassereren, begge skal være minimum 18 år.

Stk. 4:  Foreningen afholder møder, så ofte formanden eller 3 mand af dens øvrige bestyrelsesmedlemmer finder anledning dertil, og den er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er mødt. Det påhviler sekretæren, at udfærdige referat. En sag er vedtaget, når den største halvdel af bestyrelsesmedlemmerne har stemt derfor, ved stemmelighed gælder formandens stemme for 2.

 

§ 4

Stk. 1:  Det påhviler den valgte bestyrelse, at indkalde til møde, senest 1 måned efter valget.

Forslag der ønskes behandlet i Foreningen, skal være indkommet senest 8 dage før mødets afholdelse.

Stk. 2:  Alle afgørelser og beslutninger i Foreningen sker jf. §3 stk. 4

 

§ 5

Stk. 1:  Foreningens udgifter søges dækket af frivillige bidrag samt tilskud fra kommunen og regionen m.fl. og salg af årlig medlemskab.

Stk.  2:  Rådets regnskabsår følger kalenderåret.

 

§ 6

Stk. 1:  Eventuelle vedtægtsændringer, skal foreligge til borgermødet/generalforsamlingen i marts, og kan vedtages med ¾ flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

 

§ 7

Stk. 1:  Bestyrelsen kan nedsætte diverse underudvalg, som man finder nødvendig for Rådets drift.

 

§ 8

Stk. 1:  Foreningen kan opløse sig selv ved en forud varslet begæring fra mindst ¾ af medlemmerne. Opløsningen skal ske på et borgermøde.

Stk. 2:  Et borgermøde kan opløse Foreningen med ¾ flertal af de fremmødte på 2 på hinanden følgende borgermøder, med mindst 14 dages mellemrum (og max. 28 dage).

Stk. 3:  Ved Foreningens opløsning, træffes der på borgermødet beslutning om anvendelse af evt. opsparet formue og aktiver.

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb