Vedtægter for Seniorklubben Gadbjerg.

§ 1  Foreningens formål er, at samle alle efterlønmodtagere, førtids-, og folkepensionister, uanset religiøse, politiske og sociale standpunkter, til gensidig støtte og opmuntring.

§ 2  Som medlem kan optages enhver, som modtager eller er berettiget til førtids-, efterløn eller folkepension. Hvor kun den ene efterfælle er berettiget til ovennævnte pension, kan den anden ægtefælle også blive medlem. Desuden kan optages enhver der er fyldt 60 år, uden hensyn til om vedkommende er berettiget til en af ovennævnte pensioner.

§ 3  Medlemskontingentet fastsættes på hvert års generalforsamling efter bestyrelsens forslag.

§ 4  Generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:

punkt

1  Valg af dirigent

2  Valg af stemmetællere

3  Formandens beretning

4  Regnskab ved kasseren

5  Indkomne forslag

6  Valg af bestyrelse

7  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

8  Valg af revisor

9  Eventuelt

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Skiftevis afgår hvert år 2 elle 3 medlemmer, genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer.

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles når bestyrelsen finder det nødvendigt eller på begæring af mindst 20% af medlemmerne. Generalforsamling indvarsles med mindst 7 dages varsel i den lokale presse, eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

§ 5  Ved generalforsamling hvor vedtægtsændring står på dagsordenen skal der, for at denne er beslutningsdygtig være mødt 1/3 af foreningens medlemmer og heraf skal mindst 2/3 stemme for forslagets vedtagelse. Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ny, der da er beslutningsdygtig uanset de mødtes tal. På hver generalforsamling vælges en dirigent. Ethvert spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvis et medlem forlanger det, skal afstemningen være skriftlig.

§ 6  Alminelige møder ledes af formanden, i dennes fravær af næstformanden. Kontingentbidrag og alle indtægter indgår til kasseren, som også udbetaler alle regninger. Tvivlsomme regninger attesteres af formaden.

§ 7  Foreningens midler indsættes på bank- eller sparekassekonti, hvorfra beløb kun kan hæves ved kassereren eller formands underskrift. Der kan oprettes netbank og on-line banking til kontiene til kassereren.

Formanden og Kassereren i forening tegner Seniorklubben Gadbjerg overfor andre myndigheder.

§ 8  Hvis et medlem forsøger at undergrave sammenholdet i foreningen eller ved sin opførsel skader foreningens anseelse udadtil, kan bestyrelsen, med ansvar for den efterfølgende generalforsamling, ekskludere vedkommende.

§ 9  Foreningens opløsning kan kun ske, når 1/3 af medlemmerne er mødt og 3/4 af disse stemmer for foreningens opløsning. Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes med 8 dages varsel til en ny, denne er da beslutningsdygtig uanset mødte medlemmer, men for at opløse foreningen, skal 3/4 af de mødte stemme for. Ved foreningens opløsning skal foreningens midler tilfalde sociale formål efter bestyrelsens skøn.

Således vedtaget i bestyrelsen d. 16. januar 2017 og på den efterfølgende ekstraordinær generalforsamling d. 21. februar 2017.

 

 

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Margrethe Club Margrethe Club Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Crossfitness Meninghedsrådet Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Seniorklubben Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Gadbjerg Hallen FDF Gadbjerg Gymnastik Håndbold Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder
jyskweb