Vedtægter

§1

Foreningens navn er Gadbjerg Antenneforening, og dens hjemsted er Give Kommune.

 

§2

Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio.

 

§3

Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg for modtagning af radiofoni – af danske og mulige udenlandske fjernsynsprogrammer, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.

 

§4

(Medlemmerne)

Enhver, som har betalt tilslutningsafgift og som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, er automatisk medlem af foreningen.

Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør §2, kan begære sig tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift under forudsætning af at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen bør betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder bør udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, skal medlemmet afbryde sin tilslutning til anlægget. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

 

§5

For udlejningsejendomme, der er tilsluttet på ejerens foranledning, opkræves tilslutningsbidrag og kontingent gennem ejeren. Ønsker ejeren af ejendommen ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændigt blive tilsluttet fællesantenneanlægget på lige fod med ejere. Det påhviler lejeren at sikre sig tilladelse til etablering af tilslutningen hos ejeren.

 

§6

Medlemmerne er pligtige at tåle, at en tilslutningsstander placeres ved eller på deres grund uden betaling fra foreningens side.

Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de beskadigelser, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen grund. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget beskadigelser uden for egen grund.

Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen.

 

§7

Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Udmeldelse kan dog kun ske, såfremt medlemmet indbetaler et beløb, der svarer til det pågældende medlems andel af foreningens nettogæld (alternativt kunne man skrive: samlede gæld uden korrektion for aktiver) opgjort efter det regnskab, der udfærdiges på tidspunktet for udmeldelsen. Beløbet forfalder til betaling senest en måned efter afholdelse af den generalforsamling, hvor regnskabet godkendes.

 

§8

(Generalforsamling)

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§9

Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt, senest i januar måned og indvarsles ved meddelelse i en lokal avis senest en uge før. På generalforsamlingen fremlægges det reviderede regnskab.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende ni punkter:

 

1.      valg af dirigent

2.      Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.      Aflæggelse af regnskab

4.      Meddelelse af bemyndigelse iht. §23

5.      Fastsættelse af kontingent

6.      Eventuelle forslag

7.      Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

8.      Valg af revisor og revisorsuppleant

9.      Eventuelt

 

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 5 skal med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§10

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med otte dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25 procent af medlemmerne senest tre uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

 

§11

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret. I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede boligenhed. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en ejendom, der er tilsluttet anlægget. Herudover har udlejeren én stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive én stemme, uanset det antal lejemål, han råder over i foreningens forsyningsområde.

Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et – og kun et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

 

§12

(Ledelse – tegning – hæftelse)

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at 3+2 af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.

Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgift efter forhandling med leverandør.

Den til enhver tid værende bestyrelse er ansvarlig for, at Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet er underrettet om, hvem der er formand for foreningen.

Der kan ydes honorar til bestyrelsen.

 

§13

Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

 

§14

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed, der formidles via foreningens kabelanlæg.

 

§15

(Regnskab og økonomi)

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet af generalforsamlingen, jf. §9 pkt. 5.

Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages én gang årligt.

 

§16

(Restancer)

Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget. Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.

 

§17

Fællesantenneanlægget ejes af foreningen.

 

§18

(Fraflytning)

Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer/ejer indtræde som medlem af foreningen, såfremt han ønsker det og indbetaler det til enhver tid gældende medlemskontingent. Den nye beboer/ejer overtager ikke det tidligere medlems forpligtelser. Han kan dog kun overtage medlemskabet, såfremt han enten betaler det tidligere medlems restancer eller betaler den på overtagelsestidspunktet gældende tilslutningsafgift. Som restance anses også et eventuelt skyldigt beløb iht. §16.

I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilslutningen til anlægget.

Fraflyttere kan ikke medtage tilslutningen, da den følger ejendommen.

 

§19

(Vedligeholdelse og kontrol)

Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

 

§20

Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens love og vedtægter kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

 

§21

Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installationerne svarer til den overfor foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.

 

§22

Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte husstand. Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid, mod legitimation, adgang til installationerne.

 

§23

(Vedligeholdelse og teknisk installation)

Bestyrelsen vælger en tilsynsførende blandt dens medlemmer, der skal forestå vedligeholdelsen.

Den tilsynsførende er overfor bestyrelsen ansvarlig for, at fællesantenneanlægget vedligeholdes på en forsvarlig måde, og at der foretages tilsyn og kontrol af anlægget. Den tilsynsførende fører kontrol med, at vedligeholdelse sker som aftalt.

 

§24

(Ændringer og udvidelser)

Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er rentabel.

Generalforsamlingen kan beslutte at bemyndige bestyrelsen til at foretage udvidelser af anlægget med flere Tv-stationer (programmer), selv om udvidelsen kræver anskaffelse af udstyr, ændring eller ombygning af anlægget.

Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.

Foreningen har pligt til at sikre en sådan alsidighed ved programvalg, at der også tages hensyn til større mindretalsinteresser.

Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller antenneforening, samt etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

 

§25

(Anlægsudgift og udgifter til fornyelse)

Tilslutningsafgift, tvangslicens og andre afgifter udover det normale årlige medlemsbidrag skal ligesom medlemsbidraget indbetales på foreningens girokonto.

Bestyrelsen skal fra installationsfirmaet begære genparter af endelige målerapporter med bilag til levering samtidig med, at målerapporterne indsendes til Post- og telegrafvæsenet.

 

§26

(Vedtægtsændringer – foreningsophør)

1.      Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.

2.      Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

 

§27

(Fortolkning)

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer.

 

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling.

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton Crossfitness FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb