Så ser det ud til at Vejle Kommune er gået i gang med at opfylde et mangeårigt ønske fra mange i Gadbjerg – nemlig at regulere parkering gennem Gadbjerg. På…
Som det jo nok desværre allerede er gået op for de fleste i og omkring Gadbjerg, bliver der ikke noget Gadbjerg Løb i år og heller ingen sommerfest med alle dens…
Info fra Borgerforeningen. Nu kommer der nyt liv på det gamle plejehjem her i Gadbjerg. Det gamle plejehjem bliver lejet ud til firmaet Trivselshusene, der hjælper…

På beatet med den aktive landsby

Gadbjerg Lokalråd

Lokalrådet har gang i mange projekter der alle er med til skabe fremtidens Gadbjerg. På tirsdag kan du deltage Lokalrådets generalforsamling og give dit bidrag eller bare høre om rådets mange ideer og projekter.

Her følger formandens beretning.

Mødet om Sejershaven arrangeret af Tænketanken

Formandens beretning 2018

På det store borgermøde i 2016 fremkom en mængde gode ideer og projektforslag. Alle de gode ideer er samlet i et lille dokument vi kalder ”2025-planen”.

I Lokalrådet tager vi fat i projekterne et ad gangen og får skudt dem i gang.

I år er vi kommet godt i gang med tankerne omkring en stor multibane nede på stadion. Multibane-gruppen er i gang med at skaffe finansiering af projektet. Når vi kommer i mål med den, kommer den mere spændende fase hvor gruppen skal til at indhente konkrete tilbud og beslutte sig for den endelige løsning.

Det forgangne år har budt på nybrud i sagen om Billlundbanen. Vejle kommune anbefaler nu en linjeføring over Gadbjerg under forudsætning af at togstoppet genetableres. Lokalråd og Gadbjerg Borgerforening og mange andre har indsendt høringssvar. Alle høringssvar behandles nu af Banedanmark der også regner lidt mere tilbundsgående på økonomien på de forslåede linjeføringer. Banedanmarks arbejde munder ud i et beslutningsgrundlag som skal være Folketinget i hænde ind sommerferien. Herefter er det op til landspolitikerne at træffe den endelig beslutning. Det vil formentlig ske i efteråret. Vi følger sagen tæt hele vejen. Hent Lokalrådets høringssvar her.

Tøsbystien, et projekt der har været arbejdet på gennem flere år, ser nu ud til at blive en realitet. Finansieringen er på plads; og de endelige aftaler i forhold til lodsejerne skal etableres. Finansieringen giver plads til at skabe en sti i stil med Damhavestien dog uden stenmel og belysning.

Tænketanken har fået gang i salg af byggegrunde i Sejershaven. Byggefirmaet Wills opfører nogle spændende boliger i form af rækkehuse der lejes ud, medmindre der kommer købere til dem.

Tænketanken har også været vært for et møde med kommunen og andre interessenter. Emnet var alternative og kreative løsninger på afledning af regnvand (LAR).

Vi har indgået et samarbejde med det lokale forsikringsselskab, Vejle Brand. Vejle Brand vil gerne bakke op om foreninger og aktiviteter i Gadbjerg mod at vi borgere tegner forsikringer i selskabet eller bare får lavet et forsikringstjek. Vi har allerede modtaget de første kontante frugter af samarbejdet. Det må man kalde lokal forankring.

Vores skolesamarbejde med Skibet og Bredsten har i år udmøntet sig i et klynge-projekt som støttes af DGI, Realdania, Anlægsfonden og Vejle Kommune. Projektet er landsdækkende og går ud på at skabe opmærksomhed på samarbejdsmuligheder og lade sig inspirere af andre klyngers erfaringer.

I begyndelsen af 2018 afholdte Gadbjerg Idrætsforeningen fællesmøde for foreningerne. Her blev det blandt andet besluttet at vi holder to årlige fællesmøder fremover, da det er vigtigt at vi får koordineret vores aktiviteter og får lavet gode fælles løsninger på de lokale opgaver.

Endelig er der sat gang i at få lavet en ny hjemmeside til gadbjerg.dk. Der er efter snart 10 års tro tjeneste behov for en del modernisering.

Det kommende år

Det kommende år er i fuld gang med flere spændende sager som Lokalrådet skal arbejde med.

Billundbanen

Banedanmark og landspolitikerne skal følges helt til dørs.

Klyngen

Samarbejdet skal udbygges med deltagelse af foreninger, borgere, institutioner osv. Desuden håber vi at blive klogere på de tre områders muligheder for at skabe harmonisk vækst og udvikling.

De gode historier

Vi har en bunden opgave med at revitalisere ”Pressegruppen”. Der er så mange historier – og de skal bare fortælles.

Ny hjemmeside

Moderne hjemmeside der kan danne en indbydende ramme til alle vores historier og skabe overblik over sognets mange aktiviteter… hvadenten man kigger på stor skærm eller en mobiltelefon.

Hallen

En af ideer fra 2025-planen er at ombygge hallen. Formålet er at flytte cafeteriet så der bliver udsigt til og mere sammenhæng med halrummet.

Stier og steder – et kort over Gadbjerg og omegn

Tøsbystien, et projekt der har været arbejdet på gennem flere år, ser nu ud til at blive en realitet. Finansieringen er på plads; og de endelige aftaler i forhold til lodsejerne skal etableres. Finansieringen giver plads til at skabe en sti i stil med Damhavestien dog uden stenmel og belysning.

Erhvervsudvikling

Afhængig af sammensætningen af det nye Lokalråd er det mit ønske at vi kan sætte fornyet fokus erhvervslivets muligheder i Gadbjerg.

 

Vi håber at se dig til Lokalrådets generalforsamling hvor du kan høre mere og hvor kommentar og forslag til Lokalrådets arbejde er meget velkomne.

Generelforsamlingen afholdes tirsdag d. 20/3, kl. 19:00 i Sognehuset.

Så ser det ud til at Vejle Kommune er gået i gang med at opfylde et mangeårigt ønske fra mange i Gadbjerg – nemlig at regulere parkering gennem Gadbjerg. På…
Som det jo nok desværre allerede er gået op for de fleste i og omkring Gadbjerg, bliver der ikke noget Gadbjerg Løb i år og heller ingen sommerfest med alle dens…
Info fra Borgerforeningen. Nu kommer der nyt liv på det gamle plejehjem her i Gadbjerg. Det gamle plejehjem bliver lejet ud til firmaet Trivselshusene, der hjælper…
Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton Crossfitness FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb