Love for Gadbjerg Borger- og Håndværkerforening

§1

Foreningens navn er Gadbjerg Borger- og Erhvervsforening, og dens

formål er at virke for sognets sunde fremgang, at støtte alt, hvad der

tjener til fremme af sognets tarv – som talerør for sognets befolkning

- støtte udviklingen i sognet på alle måder, også i form af kontante til-

skud eller lån til institutioner, foreninger, industricenter m.m., ved

køb og salg af fast ejendom og hvad dertil hører. Formålet er endvide-

re at skabe sammenhold mellem borgere i sognet, give dem anledning

til at mødes ved gode foredrag, underholdning, selskabelige lejligheder

og andre sammenkomster.

 

§2

Som aktivt medlem kan optages enhver mand eller kvinde, der er

fyldt 18 år og har fast bopæl eller er næringsdrivende i Gadbjerg sogn.

 

§3

Som passivt medlem kan optages enhver mand eller kvinde, som

ønsker at støtte foreningens formål, dog ikke fra 2 dage før en fest.

Disse har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 

§4

Hvert år senest udgangen af februar måned afholdes ordinær general-

forsamling, hvortil der skal indvarsles 8 dage forud ved meddelelse i

den lokale presse med oplysning om dagsorden. Generalforsamlingen

er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Til at lede

generalforsamlingen vælges en ordstyrer. På generalforsamlingen

aflægges beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og

det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

 

§5

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 7 medlemmer.

De vælges for et tidsrum af 2 år på en ordinær generalforsamling såle-

des, at der hvert år afgår en større eller mindre halvdel skiftevis.

Generalforsamlingen vælger endvidere 2 revisorer og 2 suppleanter

for 2 år, også de afgår skiftevis. Ingen er pligtig til at modtage genvalg

før efter 2 års forløb efter hans udtrædelse af bestyrelsen. Til bestyrel-

sen kan kun vælges aktive medlemmer.

 

§6

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og

sekretær. Regnskabsåret regnes fra 1. januar til 31. december.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og betales til kassereren eller

dennes befuldmægtigede 1/1 årligt forud.

 

§7

Formanden eller sekretæren skal føre alle skriftlige arbejder, der i

foreningens interesse bliver ham overdraget. Sekretæren fører for-

handlingsprotokollen ved bestyrelsens møder.

 

§8

Kassereren opkræver kontingentet og andre indtægter og udbetaler de

regninger, der indløber til foreningen. Kassereren opbevarer og er

ansvarlig overfor bestyrelsen for de i foreningens kasse til enhver til

værende midler, hvorover han fører nøjagtig kassebog. Ligeledes fører

kassereren nøjagtig medlemsprotokol samt regnskab over foreningens

indtægter og udgifter og dens aktiver og passiver. Beløb over 3.000 kr.

indsættes i et pengeinstitut efter bestyrelsens bestemmelse.

 

§9

Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden eller 3 mand af dens

øvrige bestyrelsesmedlemmer finder anledning dertil, og den er beslut-

ningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er mødt. Alle dens forhandlin-

ger skal indføres i forhandlingsprotokollen. En sag er vedtaget, når

den største halvdel af bestyrelsesmedlemmerne har stemt derfor, ved

stemmelighed gælder formandens stemme for 2.

 

§10

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,

skal indgives skriftligt til formanden senest 4 dage før generalforsam-

lingen.

 

§11

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen

med mindst 8 dages varsel, eller når mindst 20 % af foreningens akti-

ve medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af,

hvad der ønskes behandlet.

 

§12

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes

antal. De sager, der fordrer afstemning, afgøres ved simpel stemme-

flertal. Skriftlig afstemning skal på forlangende finde sted.

 

§13

Ved lovændringer er generalforsamlingen kun beslutningsdygtige,

såfremt mindst 25 % af medlemmerne er mødt, og der opnås 2/3 stem-

meflertal herfor. Er et sådant antal ikke mødt, sammenkaldes en ny

generalforsamling inden 14 dage, denne er da beslutningsdygtig uan-

set de mødtes antal.

I tilfælde af foreningens opløsning kræves 2 på hinanden følgende gene-

ralforsamlinger med mindst 14 dages (og højest 28 dages) mellemrum.

På begge generalforsamlinger skal der, uanset de mødtes antal, opnås

2/3 stemmeflertal for en opløsning. Hvis foreningen bliver opløst, skal

dens midler anvendes efter medlemmernes beslutning, dog ikke til

deling blandt disse.

 

§14

Bliver noget medlem fundet skyldig i en i den offentlige mening

vanærende handling, er bestyrelsen bemyndiget til at slette ham af

foreningen, og han har da intet krav på denne – dog har han ret til at

indanke sin sag for en generalforsamling.

 

§15

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, disse er kontingentfri og

har stemmeret, de deltager gratis i foreningens fester, det samme gæl-

der for årets fuglekonge.

 

§16

Bestyrelsen kan af sin midte og af foreningens øvrige aktive medlem-

mer vælge 1 eller flere til bestyrelsesposter i andre foreninger, institu-

tioner m.m., eller som udvalgsmedlemmer i et af de af bestyrelsen

nedsatte faglige, kulturelle eller selskabelige udvalg. Bestyrelsen væl-

ger ligeledes fanebærer. Ved foreningens fester og arrangementer har

aktive medlemmer med husstand adgang. Gæster kan inviteres af et

aktivt medlem.

 

Denne lov afløser ”Love og vedtægter for Gadbjerg Borger- og

Haandværkerforening” af 8/2 1973.

 

Vedtaget på generalforsamling den 18/2 2003

og ekstraordinær generalforsamling den 3/3 2003

 

Aage Bonde, formand

Karl Kristian Lundgaard, næstformand

Friedhelm Wagner, kasserer

Margit Pedersen, sekretær

Ole Pedersen, Lars Asmussen, Karsten Falck Thomsen

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER