Vedtægter

  Vedtægter for

Gadbjerg Idrætsforening

 

 

               § 1

               Foreningens navn er Gadbjerg Idrætsforening.

              Stiftet i november 1949.

              Hjemsted: Vejle Kommune.

 

               § 2

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. Se i øvrigt foreningens udvidede målsætning.

 

§ 3

Foreningen er tilsluttet DGI Sydøstjylland, samt tilknyttet specialforbundene under DIF og underkastet ovennævnte organisationers vedtægter og regler.

 

§ 4 

Enhver, der vil underkaste sig foreningens love og vedtægter, kan optages som medlem.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

§ 5 

Foreningen består af følgende afdelinger:

1.   Afdeling for badminton, bordtennis og tennis

2.  Afdeling for fodbold – i samarbejde med FC GOG

3.  Afdeling for gymnastik

4.  Afdeling for håndbold

5.  Afdeling for Cross Fitness og Fitness

Bestyrelsen kan tage nye idrætsaktiviteter op, når den skønner det nødvendigt.

 

§ 6

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af:

1.  Formand – sekretær – kasserer

2. Formændene for de enkelte afdelinger

3     Ifølge § 11 stk. e 1 repræsentant fra FC GOG.

4     Ifølge §11 stk. 5 f 1 repræsentant og en suppleant til FCM

 

Formand, sekretær og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Formand vælges på ulige år – sekretær og kasserer vælges på lige år. Sekretæren er samtidig næstformand.

 

Underudvalgene afholder tidligst 14 dage før den ordinære generalforsamling årsmøde, hvor der vælges det nødvendige antal udvalgsmedlemmer.

Udvalgene konstituerer sig selv med min. følgende poster:

1.   Formand

2.  Sekretær

3.  Kasserer

Udvalgsformanden indgår i hovedbestyrelsen.

Valget gælder for en 2-årig periode, således at 1(3) medlemmer afgår på ulige år, og 2(4) afgår på lige år, første gang efter lodtrækning.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen under punkt. 1.

Der vælges 1 suppleant til hvert af udvalgene.

Valgbar til bestyrelsen (punkt 1) er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

Valgbar til udvalgene er ethvert medlem, der er fyldt 15 år.

 

§ 7 Bestyrelsen og udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden.

 

§ 8

Udvalgene råder over midler inden for de godkendte budgetter og under ansvar over for den samlede bestyrelse.

Kontingenter fastsættes af de enkelte udvalg og godkendes i bestyrelsen.

 

§ 9

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 10 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i februar måned og annonceres ved opslag i byen, på Gadbjerg.dk og lign. medier med 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Stemmeret til valg af bestyrelsen har de fremmødte stemme- berettigede på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

  

§ 11

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1.   Valg af dirigent

2.  Aflæggelse af beretning

3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab

4.  Behandling af indkomne forslag

5.              a .Valg af bestyrelsen i henhold til § 6.1

b.  Valg af suppleanter til bestyrelsen i henhold           til § 6.1

c.   Valg af revisorer

d.  Valg af revisorsuppleant

e.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant           til F.C. G.O.G.´s bestyrelse. Et af disse medlem-          mer vælges til at indgå i G.I.F.´s hovedbesty-          relse. Disse indstilles af fodboldafdelingen i           henhold til samarbejdsaftalen mellem Gadbjerg           og Givskud idrætsforeninger.

f.   Valg af en FCM repræsentant og 1 suppleant

6.  Eventuelt

 

              § 12 

               Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet                 

 af bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst ¼ af for-  eningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med  forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal       afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§ 13 

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og Vejle Kommunes retningslinjer. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.

Foreningen tegnes ved underskrift af formand og kasserer. Dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

 

§ 14

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

 

§ 15

Bestyrelsen og udvalg fører protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives senest ved næste møde. Der skal indsendes en årlig beretning til Folkeoplysningsudvalget i Vejle Kommune, hvori foreningens folkeoplysende aktiviteter beskrives. Det kan være formandens beretning fra generalforsamlingen.

 

§ 16

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

 

§ 17 

Foreningens regnskab revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. 

Valget gælder for 2 år, således at 1 afgår hvert år, første gang ved lodtrækning.

 

§ 18 

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor og med mindst 14 dages mellemrum.

(se indkaldelse § 10)

 

§ 19

Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DGI Sydøstjylland, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.

 

§ 20

Udover det i § 19 nævnte skal foreningens formue anvendes til fremme af de i § 2 omhandlende formål i Gadbjerg sogn, men formuen skal dog forblive henstående i 15 år efter ophævelsen for at afvente, om midlerne atter kan finde anvendelse til det oprindelige formål.

 

 

 Således vedtaget på den ordinære generalforsamling                 den 21.februar 2018 

 

                                 ____________________                          Dirigent

 

 

                

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER